Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formuláru, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru prípadne popis tovaru a počet kusov. Fyzická a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé a registráciou súčasne vyjadruje súhlas na spracovanie osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) pre účely obchodnozáväzkového vzťahu. 

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod zhromažďuje informácie od zákazníkov s cieľom zefektívniť a zrýchliť odbytové cesty a tým umožniť zákazníkom jednoduchší a rýchlejší prístup k tovarom. Tieto informácie zahŕňajú informácie získané v priebehu registrácie, spracovania obchodných transakcií a informácie poskytnuté zákazníkmi vo forme odpovedí v časti dotazník a ďalších formách. Firma VolvoDiely.sk sa zaväzuje so zverenými údajmi nakladať len v rámci dodávateľsko-obchodných vzťahov a vlastných obchodných a marketingových aktivít. Všetky činnosti spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy.(Najmä zákon č. 428/2002 Z.z.